023 204 7777 / 06 4999 7775

info@durwin.nl

24/7 bereikbaar

Privacy en disclaimer

Durwin (wij) respecteert de privacy en rechten van onze klanten, bezoekers en partners. Op deze pagina vind u meer hierover. In onze disclaimer lichten we onze rechten en plichten toe, met betrekking tot de inhoud van deze website en het beeldmateriaal. In onderstaande privacy statement kunt u lezen welke gegevens worden verwerkt, waar deze gegevens voor worden ingezet en wat uw rechten zijn. We bespreken hierin de volgende onderwerpen:

• onze contactgegevens;
• welke persoonsgegevens wij verwerken;
• bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
• het doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken;
• bewaarduur van uw persoonsgegevens;
• persoonsgegevens delen met derden;
• onze beveiliging van uw persoonsgegevens;
• uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
• cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Privacy statement

Om onze diensten en producten beschikbaar te kunnen stellen is het voor ons noodzakelijk om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te verwerken. Wij dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Contactgegevens

Durwin, gevestigd aan Jane Seymourlaan 23, 2135 VE Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Jane Seymourlaan 23, 2135 VE Hoofddorp
https://www.durwin.nl

 

Gegevensbescherming loopt via functionaris Ferry van Wezel. Hij is te bereiken via info@durwin.nl | Telefoonnummer 06 4999 7775. Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Durwin verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens wanneer:

• u gebruik maakt van onze diensten;
• omdat u uw persoonsgegevens actief aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken:

• voor- en achternaam;
• bedrijfsnaam;
• functie;
• geslacht;
• geboortedatum;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• IBAN(s), naam rekeninghouder en btw-nummer.

 

Inclusief overige persoons- en bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens correspondentie, of tijdens live- of telefonisch contact.

 

We verwerken ook een aantal persoonsgegevens wanneer:

• u zich inschrijft voor ons netwerk: Het gaat dan om de gegevens die u zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van ons blog, waaronder in ieder geval uw naam (voor- en achternaam) en e-mailadres.

• wanneer u onze website bezoekt: Het gaat dan om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en uw surfgedrag op onze website en daarnaast om persoonsgegevens, te weten het IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@durwin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Durwin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het verzenden van ons blog;
• het verstrekken van door u gevraagde informatie;
• communicatiedoeleinden: om te kunnen bellen of e-mailen naar u of uw organisatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• het factureren van onze diensten en het afhandelen van de betaling;
• het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening;
• het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers;
• het organiseren van bijeenkomsten;
• het aanbieden van onze producten en diensten, van onze partners of van andere partijen waar Durwin mee samenwerkt;
• (potentiële) opdrachtgevers en partners te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• om goederen en diensten bij u af te leveren;
• het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
• archiefdoeleinden;
• het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• Durwin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaar duur van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Durwin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Persoonsgegevens delen met derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Durwin verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Onze beveiliging van je persoonsgegevens

Durwin neemt de bescherming van juwouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@durwin.nl.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Durwin. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@durwin.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Durwin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken

Durwin maakt gebruik van cookies. Dit zijn functionele, analytische en tracking cookies. We hebben u bij uw eerste bezoek aan onze website hierover geïnformeerd en u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Durwin zal deze cookies gaan gebruiken met een puur technische functionaliteit. Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zullen we cookies gaan plaatsen die uw surfgedrag bijhouden. Zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Disclaimer

De inhoud van deze website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan met Durwin niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Durwin aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van Durwin. Durwin kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Durwin kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Durwin behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Beeldmateriaal en externe links

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Durwin is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.
Voor al het beeldmateriaal dat is gebruikt op deze website is gebruiksrecht verkregen. Bent u van mening dat een foto op deze website onterecht wordt gebruikt, neemt u dan contact met ons op. De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn onderhevig aan copyright en mogen alleen na schriftelijk verkregen toestemming gedupliceerd worden.

023 204 7777 / 06 4999 7775

info@durwin.nl

24/7 bereikbaar